Cronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru - Sut i Wneud Cais
Dyfernir grantiau i gefnogi addysg pobl ifanc dan 25 oed yng Ngogledd Cymru, yn enwedig y rhai o incwm isel neu gefndir difreintiedig.
 
Darperir arian grant gan amlaf ar gyfer:
 
  • Rhyddhad rhag caledi myfyrwyr
  • Prosiectau addysg awyr agored sydd yn datblygu sgiliau arwain a chymeriad
  • Prosiectau sydd yn gwellhau cynhwysiant myfyrwyr
  • Prosiectau cyfalaf bach sydd yn pellhau addysg
 
Os ydych yn ystyried gwneud cais am grant, rydym yn argymell i chi ddarllen ein canllawiau yn llawn i weld os ydych yn gymwys.
 
Pwy allai fod yn gymwys i dderbyn grant Cronfa Addysg Thomas Howell?
Sut mae gwneud cais?
Pryd gallaf i wneud cais?
Pryd fyddaf yn clywed os wyf wedi bod yn llwyddiannus?
Sut gallaf i ddarganfod mwy?
 
Pwy allai fod yn gymwys i dderbyn grant Cronfa Addysg Thomas Howell?
 
Gall ysgolion, colegau a sefydliadau elusennol eraill wneud cais am grantiau i hyrwyddo addysg pobl ifanc yn byw yng Ngogledd Cymru sydd o dan 25 oed.
 
Sut mae gwneud cais?
 
Anfonwch atom ni:
  • Eich ffurflen gais wedi'i gwblhau
  • Llythyr yn egluro nodau ac amcanion y prosiect y mae arnoch ariannu, a faint o bobl ifanc bydd yn elwa
  • Cyfieithiad Saesneg, er budd aelodau'r Panel di-Gymraeg, os ydych yn cyflwyno eich cais drwy’r iaith Gymraeg
 
Dylai sefydliadau eraill amgen na ysgolion neu golegau hefyd ddarparu:
  • Manylion byr am eich sefydliad a'i weithgareddau mwyaf diweddar
  • Manylion am unrhyw gyllid arall sydd gennych neu wedi gwneud cais amdano
  • Eich cyfrifon archwiliedig mwyaf diweddar
Anfonwch eich cais at:
 
Mrs Susan Mayall
Gweinyddwraig Cronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru
Prifysgol Glyndŵr,
Canolfan Gyrfaoedd, PP22C
Ffordd yr Wyddgrug,
Wrecsam,
LL11 2AW
 
Darllenwch ein canllawiau yn llawn cyn gwneud cais am grant.
 
Pryd gallaf i wneud cais?
 
Gallwch wneud cais ar unrhyw adeg o'r flwyddyn. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried yng nghyfarfodydd ym mis Mawrth, Mehefin a Medi.
 
Er mwyn cael eu hystyried, dylir cyflwyno ceisiadau a gwblhawyd o leiaf bedair wythnos cyn y dyddiadau cyfarfod.
 
Pryd fyddaf yn clywed os wyf wedi bod yn llwyddiannus?
 
Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod y canlyniad fel arfer o fewn un wythnos o ddyddiad y cyfarfod, a bydd y rhain yn cael ei roi gan Brif Swyddfa yn Llundain (Cwmni Drapers)
 
Sut gallaf i ddarganfod mwy?
 
Cysylltwch â Gweinyddwraig Gronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru
E-bost: thefnw@glyndwr.ac.uk  
Ffôn: 01978 293055
 
Drapers' Coat of Arms

Contact Us

Title Bar

Drapers’ Hall,
Throgmorton Avenue,
London
EC2N 2DQ
T: 020 7588 5001
F: 020 7588 5540
E: mail@thedrapers.co.uk